Základní informace o fondu
Právní forma fondu

akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)


Typ fondu

fond kvalifikovaných investorů


Podkladová aktiva fondu

logistické sklady


 

Emitovaný cenný papír

"Investiční akcie A" - růstová investiční akcie
"Investiční akcie B" - dividendová investiční akcie
"Investiční akcie Z" - růstová investiční akcie


Frekvence úpisu a odkupu investičních akcií

čtvrtletní


Minimální investice klienta

125.000€ při splnění podmínky Zákona č. 240/2013 Sb. §272 odst.1 písm. i) bod 1
1.000.000Kč při splnění podmínky Zákona č. 240/2013 Sb. §272 odst.1 písm. i) bod 2


Vstupní poplatek

od 0% do 3 %


Výstupní poplatek

4 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 36 měsíců od úpisu
0 % při žádosti o odkup ve lhůtě po 36 měsících od úpisu


Obhospodařovatel fondu

AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241


Administrátor fondu

AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241


Depozitář

Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054


Auditor

AUDIT ONE, s.r.o., IČO: 099 38 419Disclaimer
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na webových  stránkách http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/

V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. http://www.avantfunds.cz/gdpr/

Další důležité informace pro investory jsou uvedeny na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.