Základní informace o fondu
Právní forma fondu

akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)


Typ fondu

fond kvalifikovaných investorů


Podkladová aktiva fondu

logistické sklady


 

Emitovaný cenný papír

"Investiční akcie A" - růstová investiční akcie
"Investiční akcie B" - dividendová investiční akcie
"Investiční akcie Z" - růstová investiční akcie


Frekvence úpisu a odkupu investičních akcií

čtvrtletní


Minimální investice klienta

125.000€ při splnění podmínky Zákona č. 240/2013 Sb. §272 odst.1 písm. i) bod 1
1.000.000Kč při splnění podmínky Zákona č. 240/2013 Sb. §272 odst.1 písm. i) bod 2


Vstupní poplatek

od 0% do 3 %


Výstupní poplatek

4 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 36 měsíců od úpisu
0 % při žádosti o odkup ve lhůtě po 36 měsících od úpisu


Obhospodařovatel fondu

AVANT investiční společnost, a.s.


Administrátor fondu

AVANT investiční společnost, a.s.


Depozitář

Komerční banka, a.s.


Auditor

NEXIA AP a.s.Disclaimer
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na webových  stránkách http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/

V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. http://www.avantfunds.cz/gdpr/

Další důležité informace pro investory jsou uvedeny na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Dohled a regulace
Dohled a regulace
Obhospodařovatel fondu
Obhospodařovatel fondu
Auditorská společnost
Auditorská společnost
Depozitář fondu
Depozitář fondu